SEMINÁŘE, POBYTY PRO VEŘEJNOST

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
Výživová gramotnost a její rozvoj na 1. stupni
a aplikace metod do ŠVP v rámci prevence vzniku obezity u dětí a žáků
POPIS KURZU: Jak pozitivně působit na utváření vhodných stravovacích návyků žáků. Jak zařadit výživovou gramotnost a základy  stravování do ŠVP s využitím mezipředmětových vztahů. Jak vlastním příkladem vést žáky ke zdravému životnímu stylu, aby byli ve škole ve fyzické i psychické pohodě. Jak zatraktivnit pro žáky nepopulární skupiny potravin. Náměty na tematické hodiny, projektové dny, výukové hry a pracovní listy. Příklady zařazování jednotlivých zásad výživové gramotnosti do tematických okruhů Člověk a jeho svět, Člověk a práce. Nápady na využití mezipředmětových vztahů.Tyto informace může pedagog využít tak, aby mohl působit na žáka v rámci prevence vzniku obezity, nadváhy či pro snížení únavy a nepozornosti při vyučování.  Na příklady z praxe si ukážeme nesprávné stravovací návyky ve školním prostředí (jídlo o přestávkách, hygiena prostředí, stravování ve stresu), Účastníci dále získají náměty do výuky a jejich možná prezentace směrem k žákům a možnosti těchto zásad, náměty do výuky (prvouka, přírodopis, výtvarná výchova, vlastivěda, pracovní činnosti) a mimoškolní výchovy a možnosti  začlenění  těchto zásad do ŠVP.
NOVÝ TERMÍN bude vypsán (pod záštitou Školského zařízení pro další vzdělávání PP Královéhradeckého kraje akreditace MŠMT)
seminář
SEMINÁŘE PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Úvod do zásad správné výživy u klientů sociálních služeb (Akreditace MPSV-A2021/0374-SP/PC/PP)
POPIS KURZU: Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, kteří chtějí získat základní znalosti o životosprávě tak, aby byli schopni pomáhat zkvalitnit stravovací návyky svých klientů v prevenci o jejich zdraví. V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s významem živin v potravinách, s energetickou potřebou jedince, složení těla. Získají potřebné informace o výběru běžných potravin, o etiketách, ekonomickém nákupu. V praktické části si  vyzkouší poskládat vyvážený jídelníček z dostupných potravin. Obsah semináře nenahrazuje péči a doporučení lékaře a zdravotního personálu.
Kurz je zpřístupněn pod záštitou Vzdělávací agentury Vzdělávání.net
_D9A9824
WORKSHOP PRO VEŘEJNOST (pro skupinu či jednotlivce)
Jídlo a emoce
POPIS WORKSHOPU: Praktický kurz o emocích a jak emoce ovlivňují náš vztah k jídlu. Nastínění běžných situací v osobním či pracovním životě, práce s myšlenkovou mapou.
PŘEDNÁŠKA PRO FIRMY, VEŘEJNOST
Jak si upravit jídelníček.
O zásadách správného stravování s ohledem na pracovní podmínky.
POBYTOVÝ VÍKEND
Relaxační pobyt pro pohodové ženy s povídáním o jídle, s masáží a procházkami ve Velké Úpě. Vhodný i pro osoby bez fyzické kondice, víkend je hlavně o pohodě a sdílení společných zážitků.