VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek MIMO webové rozhraní

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání zboží a poskytování vzdělávacích služeb mimo webové rozhraní www.radkadrobna.cz (ne přes objednávkový formulář), tedy sjednané ústně, písemně.

Provozovatelem webů je Radka Drobná, IČ: 88683362 (dále jen „Poskytovatel“).

 1. Vymezení smluvních stran

Prodávajícím Mgr. Radka Drobná., IČO 88683362, se sídlem Skřivany 503 52, F. L. Čelakovského 287, zapsána v Živnostenském rejstříku pod spisovou značkou ZIV 514/2012/1001751, vydán MěU v Novém Bydžově.  (dále jen „Prodávající“). Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku zboží a/nebo vzdělávacích služeb Prodávajícího, a to elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.radkadrobna.cz nebo při osobním setkání (dále jen „Kupující“).

 1. Prodej zboží

Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující je povinen provést úhradu za dopravu na své náklady. V případě, že Kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

 

Doručování zboží a cena doručení

Prodávající dodá zboží Kupujícímu v případě dodání na dobírku nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Při dodání doporučeně se vyžaduje platba předem. Prodávající dodá zboží Kupujícímu ihned po připsání platby na účet Prodávajícího. Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 7 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího.

Zrušení objednávky zboží

Kupující je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před dodáním zboží. Při platbě předem, tedy doporučeně, se nezaplacením objednávky do 14 dnů objednávka automaticky ruší.

 1. Prodej služeb, vzdělávacích akcí, kurzů, konzultací, které nejsou přes webové rozhraní

Informace o ceně, splátkách, slevách a termínech vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda nebo přednáška. Prodávajícím a současně poskytovatelem vzdělávacích akcí je Mgr. Radka Drobná., IČO 88683362.

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje Prodávající na svých internetových stránkách www.radkadrobna.cz nebo sděleny ústně při osobním setkání. Prodávající může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem objednávky, a to buď vyplněním objednávkového formuláře či nebo ústní dohody.  Kupující je povinen uhradit cenu do 14 dnů ode dne podání objednávky, nejpozději však v den pořádání vzdělávací akce v hotovosti. Na splátky a slevy není právní nárok. O způsobu, době platnosti a výši slev rozhoduje Prodávající. V případě nezaplacení splátky (pokud bylo dohodnuto) dle splátkového kalendáře si Prodávající vyhrazuje právo pozastavit kurz Kupujícímu ke dni splátky do doby její úhrady a připsání částky na účet Prodávajícího.

Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora).

Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud Kupující neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

Kupující, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude přijat.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí Prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 14 dnů od dodání čísla bankovního účtu Kupujícího, pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak, například vypsáním náhradního termínu.

Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 14 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího.

V případě akcí pro školy a organizace bude sepsána smlouva o provedení služeb na základě ústní dohody o rozsahu a ceně služeb.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

 • V případě všech prezenčních a distančních akcí, kurzů a v případě seminářů (školení) jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující zruší účast na kurzu, nejpozději však 14 dnů před začátkem kurzu nebo akce, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast méně než 14 dnů před zahájením akce, kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu nebo z celkové částky dohodnuté akce. Pokud Kupující zruší účast v den konání kurzu, akce nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného. V případě, že Kupující neustále mění termíny objednaných akcí, konzultací, může Prodávající uplatňovat nárok za ušlý zisk ve výši 50% z  ceny. Kupující může přenechat své místo náhradníkovi, který se prokáže fakturou nebo jménem a variabilním symbolem Kupujícího nebo písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním) požádá Prodávajícího o převedení vstupného na nejbližší pořádanou besedu nebo přednášku, pouze za podmínky, že se jedná o pravidelně se pořádající/opakující akci.
 • V případě, že Kupující zruší účast do 14 dnů po zahájení kurzu prezenčního nebo distančního a odstoupí od smlouvy, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Odstoupení od smlouvy doručí Kupující Prodávajícímu písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). Odstoupení od smlouvy musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, adresu, označení turnusu, číslo účtu pro vrácení kurzovného, datum a vlastnoruční podpis. Na pozdější odstoupení od smlouvy nebude brán zřetel.
 •  V případě všech ostatních on-line kurzů přes webové rozhraní www.radkadrobna.cz jsou storno podmínky uvedeny v dalším ujednání.
 • V případě pobytových seminářů jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující zruší účast na pobytovém semináři, nejpozději však 14 dní před jeho začátkem, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast méně jak 14 dní před začátkem pobytového semináře, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu na pokrytí nákladů. Pokud Kupující zruší účast 3 dny a méně před začátkem pobytového semináře nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.

Tyto podmínky platí, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebylo sjednáno jinak. Prodávající je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) odstoupení od smlouvy. Bankovní poplatky spojené s transakcí do zahraniční jsou započteny na vrub Kupujícího.

 

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek PŘES webové rozhraní

Všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) pro nákup e-booků (elektronických knih), video kurzů, online kurzů (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“)  přes webové rozhraní www.radkadrobna.cz.

Provozovatelem webů je Radka Drobná, IČ: 88683362 (dále jen „Poskytovatel“).

 1. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP)

.

 1. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v těchto podmínkách. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji.

 

 1. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je podrobnější obsah:

Důležité pojmy (definice)

 1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Radka Drobná se sídlem/místem podnikání: F. L. Čelakovského 287, Skřivany 5O3 52

IČ: 88683362  Zapsaná v živ. rejstříku  ŽIV 514/2012/1001751 vydán MěÚ Nový Bydžov

Kontaktní telefon: 774 407 189

Adresa pro doručování elektronické pošty: radka.drobna@seznam.cz

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.radkadrobna.cz. se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. V dalším textu bude používáno jediné označení – Klient.
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu předpokládat, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje Spotřebitel. Podle platných zákonů je Spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči Spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout Spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než Spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Jako Klient objednáváte produkty zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním umístěného formuláře. 
 2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní www.radkadrobna.cz naleznete veškeré mé produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu  (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“ .

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o platbě bude přiložena.  Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 1. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce.Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

Cena produktů, služeb a platba

 1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním.
 2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“)  je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinni vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit způsoby uvedenými v konkrétním formuláři.

Mohou být následujícími způsoby:

Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY. 

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě údajů o platbě vám po přijetí platby vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

Dodací podmínky produktů (e-booků, videokurzů, online kurzů)

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou emailovou adresu. V případě nákupu online kurzu vám bude na email zaslán přihlašovací údaj pro vstup do kurzu. Prosím, zkontrolujte složku HROMADNÉ nebo SPAM a pokud se email zatoulal tam, ručně ho převe´dte do DOPORUČENÝCH.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.
 3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu, pokud není stanoveno v objednávce jinak.
 4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
 5. Digitální obsah (videokurz, online kurz, ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu.docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Klientovi na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu.docx a pdf. Meditace a obsah videokurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.  Mé rady a doporučení jsou určeny pro klienty bez zdravotních problémů a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči. V případě vašich zdravotních komplikací se vždy řiďte pokyny ošetřujícího lékaře.

 

Odstoupení od kupní smlouvy a storno poplatky

 1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu.Tuto možnost poskytuji všem Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na radka.drobna@seznam.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a já jsem povinna vám vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) pouze tehdy, pokud vám nebyly zaslány přihlašovací údaje do studijní sekce online kurzu či vám nebyla poskytnuta jiná podpora.
 2. Pokud vám Kupujícímu již byly zaslány přístupové údaje do studijní sekce, můžete do 14 dnů odstoupit od smlouvy, ale nemáte nárok na vrácení celého kurzovného (kurz  již byl poskytnut), ale z částky vám bude účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu a vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt používat a dovoluji si vás požádat, abyste v takovém případě produkt smazali, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s mými autorskými právy dle zákona.
 3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 4. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se workshopů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou popsány).
 5. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 14 dnů po uzavření kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do 7 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 6. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou workshopu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.
 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese radka.drobna@seznam.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající. 
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 1. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 17. 06. 2021